Reza Rad (@rezahorad)

ساقیا از دست تو بس دست‌ها از دست شد مست تو از دست تو پیوسته برخوردارباد #مولانای_جان   #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو  

آنکس که سرت برید غمخوار تو اوست وان کو کلهت نهاد طرار تو اوست وانکس که ترا بار دهد بار تو اوست وانکس که ترا بی‌تو کند یار تو اوست #مولانای_جان   #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو  

گیرم که هزار مصحف از برداری با آن چه کنی که نفس کافر داری سر را به زمین چه می نهی بهر نماز آنرا به زمین بنه که بر سر داری بوسعیدابوالخیر #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو  

زاندم که شنیده‌ام نوای غم تو رقصان شده‌ام چو ذره‌های غم تو ای روشنی هوای عشق تو عیان بیرون ز هواست این هوای غم تو #مولانا   #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو  

بر آتش چو دیک تو خود را میجو می‌جوش تو خود بخود مرو بر هر سو مقصود تو گوهر است بشتاب و بجو زو جوش کنی کن بسوی گوهر زو #مولانای_جان   #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو  

جناب عین القضات همدانی: دیوانگی عشق بر همه عقل‌ها افزون آید. هر که عشق ندارد، مجنون و بی‌حاصل است. هر که عاشق نیست، خودبین و پرکین باشد. دریغا! همه جهان و جهانیان، کاش عاشق بودندی تا همه زنده و با درد بودند. #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو  

ای آنکه به ملک خویش پاینده تویی وز دامن شب صبح نماینده تویی کار من بیچاره قوی بسته شده بگشای خدایا که گشاینده تویی #ابوسعیدابوالخیر   #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو  

جمله جان‌هاست یکی وین همه عکس ملکی دیده احول بگشا خوش نگر ار باخردی #مولانای_جان   #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو  

از خیال تو به هر سو که نظر می‌کردم پیش چشمم در و دیوار مصور می‌شد #حضرت_سعدی   #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو  

دلا جستیم سرتاسر ندیدم در تو جز دلبر مخوان ای دل مرا کافر اگر گویم که تو اویی #مولانای_جان   #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو  

گفت لبم چون شکر ارزد گنج گهر آه ندارم گهر،گفت نداری بخر از گهرم دام کن ور نبود وام کن خانه غلط کرده‌ای عاشق بی‌سیم و زر #مولانا   #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو  

باده ده و کم پرس که چندم قدح است این کز یاد تو ما باده ز پیمانه ندانیم...! #مولانای_جان   #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو  

اندر سرم ار عقل و تمیز است توئی وانچ از من بیچاره عزیز است توئی چندانکه به خود می‌نگرم هیچ نیم بالجمله ز من هر آنچه چیز است توئی #مولانا   #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو  

گاهی برای رشد کردن باید سختی کشید، گاهی برای فهمیدن باید شکست خورد و گاهی برای به دست آوردن باید از دست داد... خواستن اگر با تمام وجود باشد هیچ سدی نمیتواند مانع شود #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو  

مطربا زخم‌های دل می‌بین تا ندانند خویشتن خوش دار مطربا نام بر ز معشوقی کز دل ما ببرد صبر و قرار #مولانای_جان   #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو  

مست می عشق را حیا نی وین باده عشق را بها نی... کاین غمزه مست خونی تو کشته‌ست هزار و خونبها نی #مولانای_جان   #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو