#holiness

சங்கீதம் 27:1 கர்த்தர் என் வெளிச்சமும் என் இரட்சிப்புமானவர், யாருக்குப் பயப்படுவேன். கர்த்தர் என் ஜீவனின் பெலனானவர். யாருக்கு அஞ்சுவேன்? ................................................................................................. Psalm 27:1 The LORD is my light and my salvation- whom shall I fear? The LORD is the stronghold of my life- of whom shall I be afraid? ................................................................................................. 22.9.2019 today verse 😇 God bless you ❤ follow and supporting the VOICE OF GOD MINISTRY and page like and share the verses ❤ to send your friends and others 😇 god bless you 😊 jesus loves you 👑 may the grace of our lord jesus christ be with us ❤ pray for our ministry and support 🔥 thank you 😇  don't forget to share the blessing 😉 #Christian   #christianinspiration   #christianity   #christtheredeemer   #jesuscalls   #jesuschristislord    #jesuscalling   #jesuscalls   #jesusitrustinyou   #jesusisawesome   #dailymanna   #tamilchristianyouthnetwork   #tamilchristianquotes   #tamilbibleverse   #tamilchristiansongs   #holiness   #evangelism   #dailyprayer   #tamilchristiansong   #salvation   #righteousness   #apologetics   #salvationarmy    #salvationmountain  

People do not drift toward Holiness. Apart from grace-driven effort, people do not gravitate toward godliness, prayer, obedience to Scripture, faith, and delight in the Lord. We drift toward compromise and call it tolerance; we drift toward disobedience and call it freedom; we drift toward superstition and call it faith. We cherish the indiscipline of lost self-control and call it relaxation; we slouch toward prayerlessness and delude ourselves into thinking we have escaped legalism; we slide toward godlessness and convince ourselves we have been liberated. D.A. Carson Can we have an amen already! Thanks to @antrosari for reminding us of this quote. #holiness   #grace   #drift   #selfcheck   #letsallwakeup   #beingreal  

I dont back down ⚔🛡 Thank you Lord for your borrowed strength 👑📖🕊 🔥 Ecclesiastes 3:8 A time to love, and a time to hate; a time of war, and a time of peace. ⚔🛡 Ephesians 6:11 Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil #eyesfixedonjesus   #heavenlyplaces   #holyholyisthelord   #atthefeetofjesus   #onapursuit   #warriorforchrist   #guerreradedios   #daughteroftheking   #idontbackdown   #pray   #worship   #praise   #fast   #obedient   #holiness   #pure   #faithful   #fruitofthespirit   #humble   #compassion   #kindness   #fruitofthespirit  

Accept Jesus Before It’s To Late Time Is Winding Down. He Will Return In The Twinkling Of An Eye ( 1 Corinthians 15:52) *Acts 2:38* Repent,Baptized In The Name Jesus,And Be Filled With The Holy Ghost. #God   #witnessforJesusChrist   #apostolic   #apostolicdoctrine   #apostolicchurch   #apostolicpentecostal   #apostolicministry   #apostolicyouth   #Jesuswantsyou   #JesusChrist   #Jesus   #bible   #Bible   #christain   #christainity   #saved   #pray   #prayer   #praying   #Godly   #Godlyquotes   #acts238   #acts238issalvation   #Jesuslovesyou   #holiness   #hollinessisstillright   #Lord   #holinessisright   #warriorofChrist   #planofsalvation   #heaven  

💛RESTOCKED💛 OUR LONG “SARA” SKIRTS HAVE RESTOCKED... ⬆️LINK TO STORE IN PROFILE⬆️ #seemorejeanskirts   #pentecostal   #apostolic   #church   #modest   #ootd   #modestfashion   #boutique   #modestboutique   #skirtgirl   #holiness   #upc   #midiskirt   #denimskirt   #jeanskirt   #buttonupskirt   #vest   #denimvest   #cargovest  

Our human natures have a strong pull on us. Even after we're saved by Christ and given new identities as children of God, we still have to deal with the worldly desires and habits we used to follow. But we don't have to overcome those old temptations and lifestyles on our own. We have the Holy Spirit in our hearts to help us turn towards holiness and pursue the righteous things God wants for us. Through a partnership with Him we can embrace the plans of God and operate in the power of Jesus. We are designed to have the authority and endurance of our savior, but we need His help to do it. When we lean into Him, we can develop His character and adopt the desires of His heart. Then we'll be able to accomplish His will for our lives and spread the gospel as effective disciples. #bibleapp   #verseoftheday   #youngadults   #thankful   #promise   #HolySpirit   #helper   #guide   #endurance   #authority   #disciple   #newidentity   #designed   #character   #childofGod   #accomplish   #GodsWill   #GodsPlan   #pray   #help   #develop   #heart   #holiness   #righteousness   #IAmTheXponent  

Yep yep yep 👍 We are living in a world where if you don’t follow the general trends of things, then you seems to be crazy or strange 🤨☹️🧐 But I am excited to let you know that there is such a thing as holiness which means consecration or separation. There are some people who though they are in the world are not of the world(its system). Guess what? I am part of these people. 🥳 Yes I am talking about holiness and this is just part 1 ... stay tuned 😉 #Happy   #happiness   #life   #awesome   #enjoy   #sweet   #sweeterthanhoney   #honey   #holiness   #christianguy   #bornagain   #churchboy   #entrepreneurs   #businessmen   #africanceo   #cameroonian   #african   #damn   #bball   #God   #yummy   #holy   #loveworldnext   #youngentrepreneur   #africanentrepreneurs  

“I am the LORD your God; follow my statutes, and be careful to observe my ordinances, and hallow my sabbaths that they may be a sign between me and you, so that you may know that I am the LORD your God.” 📖 Ezekiel 20: 19-20 . . (The journal is by @rahabsrope!) . #sabbathday   #rest   #holiness   #Christian   #meditation   #reflection   #thankfulness   #JesusisLord  

. 📍Coronilla de la Misericordia Divina a las 3:00 de la tarde.📍 ▫ Jesús dijo a Santa Faustina: ▫ Primero, dirás un PADRENUESTRO, un AVEMARIA y un CREDO. ▫ Después, en las cuentas del rosario correspondientes al PADRENUESTRO, dirás las siguientes palabras: ▫ Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. ▫ En las cuentas del AVEMARIA, dirás las siguientes palabras: ▫ Por su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. ▫ Para terminar, dirás tres veces estas palabras: ▫ Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. ▫ Oh, Sangre y Agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como fuente de Misericordia para nosotros y para el mundo entero, en Ti confío. ▫ *EN: ▫ Chaplet of The Divine Mercy at 3:00 pm The Lord said to Saint Faustina: ▫ "You will recite this chaplet on the beads of the Rosary in the following manner:" ▫ First of all, you will say one Our Father, one Hail Mary, and the I Believe In God. Then: On the Our Father Beads you will say the following words: ▫ Eternal Father, I offer You the Body and Blood Soul and Divinity of Your dearly beloved Son, Our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. ▫ On the Hail Mary Beads you will say the following words: ▫ For the sake of His sorrowful Passion, have mercy on us and on the whole world. In conclusion ThreeTimes you will recite these words: ▫ Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. (Diary, 476) ▫ "O Blood and Water, which gushed forth from the Heart of Jesus, as a fount of mercy for us, I trust in You.”(Diary 84) ▫ #divinemercy   #amor   #faith   #fe   #hope   #esperanza   #catholicfaith   #fecatolica   #santafaustina   #santos   #god   #dios   #cielo   #holiness   #santidad   #jesus   #jesuschrist   #catholicchurch   #iglesiacatolica   #iloveyoujesus   #jesusenticonfio   #jesusitrustinyou   #coronilladeladivinamisericordia   #Italia   #España   #Venezuela   #gesùconfidointe   #México   #Colombia   #Argentina  

. 📍Coronilla de la Misericordia Divina a las 3:00 de la tarde.📍 ▫ Jesús dijo a Santa Faustina: ▫ Primero, dirás un PADRENUESTRO, un AVEMARIA y un CREDO. ▫ Después, en las cuentas del rosario correspondientes al PADRENUESTRO, dirás las siguientes palabras: ▫ Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. ▫ En las cuentas del AVEMARIA, dirás las siguientes palabras: ▫ Por su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. ▫ Para terminar, dirás tres veces estas palabras: ▫ Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. ▫ Oh, Sangre y Agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como fuente de Misericordia para nosotros y para el mundo entero, en Ti confío. ▫ *EN: ▫ Chaplet of The Divine Mercy at 3:00 pm The Lord said to Saint Faustina: ▫ "You will recite this chaplet on the beads of the Rosary in the following manner:" ▫ First of all, you will say one Our Father, one Hail Mary, and the I Believe In God. Then: On the Our Father Beads you will say the following words: ▫ Eternal Father, I offer You the Body and Blood Soul and Divinity of Your dearly beloved Son, Our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. ▫ On the Hail Mary Beads you will say the following words: ▫ For the sake of His sorrowful Passion, have mercy on us and on the whole world. In conclusion ThreeTimes you will recite these words: ▫ Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. (Diary, 476) ▫ "O Blood and Water, which gushed forth from the Heart of Jesus, as a fount of mercy for us, I trust in You.”(Diary 84) ▫ #divinemercy   #amor   #faith   #fe   #hope   #esperanza   #catholicfaith   #fecatolica   #santafaustina   #santos   #god   #dios   #cielo   #holiness   #santidad   #jesus   #jesuschrist   #catholicchurch   #iglesiacatolica   #iloveyoujesus   #jesusenticonfio   #jesusitrustinyou   #coronilladeladivinamisericordia   #Italia   #España   #Venezuela   #gesùconfidointe   #México   #Colombia   #Argentina  

Are you willing to fight for your goals and want some serious motivation? Then this is your Page. Follow Your Page 😎😃 @thetycoonmindset , one of the most inspiring pages on Instagram. 😍🤩 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Go FOLLOW Your Page for daily inspirational, realistic and motivational posts. 💯🔥👊🏼 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉Follow @thetycoonmindset 👉Follow @thetycoonmindset 👉Follow @thetycoonmindset 👉Follow @thetycoonmindset 👉Follow @thetycoonmindset 👉Follow @thetycoonmindset #empath   #holiness   #higherfrequency   #compassionate   #maturity   #wisequotes   #synchronicity   #calmness   #lifepurpose   #oneness   #spiritualawakening   #forgive   #peacefulmind   #findyourpurpose   #thirdeyethirst   #lookwithin   #psychology   #divineguide   #struggleisreal   #thegoodquote   #psychologyfacts   #psychologymajor   #happinessquotes   #goodvibes   #mindfulnessmeditation  

“He that plays with sin is very far from knowing anything of the character of the Most High.” | Charles Spurgeon | One of God’s character is holiness. We are called to be holy as well. If we are indulging in sin when we are called to holiness, then we are clueless of God’s holiness. #charlesspurgeon   #charlesspurgeonquotes   #charlesspurgeonquote   #charleshspurgeon   #charleshspurgeonquote   #charleshspurgeonquotes   #chspurgeon   #chspurgeonquote   #chspurgeonquotes   #reformedtheology   #reformed   #theology   #theologymatters   #holiness   #character   #god  

"For whom the Lord loves, He disciplines, and He scourges every son whom He receives. It is for discipline that you endure; God deals with you as with sons. For what son is there whom the father does not discipline? But if you are without discipline, of which all sons have become partakers, then you are illegitimate and not sons, Furthermore we have had the fathers of our flesh as discipliners and we respected them; shall we not much more be in subjection to the Father of spirits and live? For they disciplined for a few days as it seemed good to them; but He, for what is profitable that we might partake of His holiness. Now no discipline at the present time seems to be a matter of joy, but of grief; but afterward it yields peaceable fruit of righteousness to those who have been exercised by it. Therefore set straight the hands which hang down and the paralyzed knees, And make straight paths for your feet, that what is lame may not be put out of joint but rather may be healed. Pursue peace with all men and sanctification, without which no one will see the Lord (Hebrews12:6-14)." #discipline   #enduringdiscipline   #holiness   #righteousness   #helpothers   #makelifestraight   #pursuepeace   #pursueholiness   #bible   #bibleverse   #hebrews   #wordofGod   #Yeshuahamashiaj   #Elohim  

Posted @withrepost • @saint_of_the_month St. Agnes of Montepulciano (1268-1357) was a Dominican who started her own convent after she had a vision of St Dominic. The blessed mother even gave her 3 stones to build the building. Saint Agnes even got the change to carry the infant Jesus and raised a child to life after they had drowned. When St Catherine came to St Agnes' incorrupt remains and bent down to kiss her foot, St Agnes rose her foot to meet Catherine's lips!!! Did you know you can learn about a different saint each month and learn all kinds of interesting things from them by ordering a Saint of the Month box? Just go to www.saintofthemonth.com to sign up. #wellness   #religion   #godisgood   #jesus   #catholic   #christian   #saints   #saintofthemonth   #ilovegod   #ilovejesus   #subscriptionbox   #motivational   #faith   #love   #god   #happiness   #holiness   #god   #Cratejoy   #virtue   #inspiration   #inspirational   #church   #business  

Cultivate the qualities you would like to see in the world ♥️🙏🌟 #malochana   #blissfullyalive   #vivekananda   #yoga   #love   #holiness   #virtue   #meditation  

Remember that God is the only person that can say what you are worth because he created you . Therefore you are the only person that can say what you are worth not anyone else . . . . Pray to him to help your mind body and spirit. We only need to please God and represent him in all that we do in life . When we do these things he will bless us and will give us that breakthrough we are waiting for . . . . Continue to pray for his guidance in all that you do in life . . . Tomorrow will start the fast I was speaking on. This will be a fast away from television. And social media for 7 days. During this time I will not post there for there won’t be a reason to log in . This is the first fast we will be doing this is a away to clean out the spirit of all the negative influences over the mind . Listening to sermons and Christian music is ok for the 7 days . . . . So instead of tv and social media and your phone choose to read your bible and listen to sermons that will help you . Next Sunday I will be posting the next phase of the fast . Tell a friend let’s spread God word and help others get closer to him . 🙏🏾 #prayer   #fasting   #god   #blessings   #healing   #trust   #trustingod   #godsplan   #blessings   #faith   #spiritofgod   #holyspirit   #apostolicpentecostal   #holiness   #christians   #promiseofgod   #scripture   #cleanyourspirit   #gospel   #sermons  

Special invitation to you. #ncc   #church   #spiritual   #holiness   #christchurch  

Looking for a church home?! JOIN US!! 9:30am - Sunday School 11:15am - Sunday Morning Worship #LWRACC   #RACC   #JesusName   #Apostolic   #Pentecostal   #Acts238   #Holiness   #OneGod   #HolyGhost  

. . . “Integrate the evil. Put the devil in us in its proper function. Because you see, It’s always the devil. The unacknowledged one, the outcast, the scape goat, the black sheep of the family. It’s always from that point. That generation comes. In the same way as in the drama it’s necessary to introduce the villain, it’s necessary to introduce an element of trouble. So in the whole scheme of life, there has to be the shadow, because without the shadow there can not be the substance. This why there is a strange association between all naughty things and holiness. You see, holiness is beyond be good. Good people aren’t necessarily holy people. A holy person is whole, who has at it were, reconciled his opposites.” -Alan Watts. . . . #balayage   #hairevolution   #mindevolution   #knowledge   #philosophy   #alanwatts   #highlights   #honeylights   #balance   #light   #dark   #holiness   #becomingwhole   #hairday   #hairgoals   #painted   #hairstyle   #haircolor   #ferniehair   #ferniestylist   #yychair   #bcstylist   bchair @sparrowhairfernie

࿑ ༸ སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དང་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་པས་ལྷ་རྣམས་ཚིམ་པར་བྱ་བ་དང་སྔགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་འབྱིན་པའི་ཕྱིར་རྫས་སྔགས་གྲངས་མཉམ་བགྲངས་པ་ཡི་སྦྱིན་བསྲེག་གནང་ཟིན་པའི་སྣང་བརྙན་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་གྱི་སྔ་མའི་པར་རིས་ཞུ་བ་ལགས་སོ།། A burning-puja or offering made by His Holiness and Tulkus to satisfy all Gods and to actual use the result of secret practice by collecting numerous substances together. March 2019. #Buddhism   #Buddhist   #nyingma   #lhodrak   #kharchu   #bumthang   #bhutan   #monk   #robe   #maroon   #saffron   #yellowhat   #laypeople  

This beautiful design is completely unique and inspired by the song "Ghost" sung by @themercyme. We heard them sing it live at @womenofjoy and knew we had to create something in time for Halloween. We guarentee you won't be able to get it anywhere else because it is partially handwritten by @brittneysreisert . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #JSD   #kentuckiana   #bordenindiana   #southernindiana   #tshirtstore   #unique   #handwritten   #womenofjoy   #deeplyrooted   #thankful   #green   #Christian   #faith   #MercyMe   #christianmusic   #calligraphy   #shirt   #shopnow   #cute   #spookyszn   #halloween   #fall   #autumn   #clothingstore   #encouraging   #lovethis   #hoodies   #holiness   #holinesskeephauntingme  

These photos are three years apart, from our last holiday together. 2016 vs. 2019. 3 years married vs. 6 years. My, we have grown. Who would have known that some months after the first photo was taken that I would lose my job for the third time in five years. Who would have known that we'd both be tackling mental health issues on top of understanding how we can prepare for growing our family. What a journey it has been! Gentlemen, marriage takes work! Lots of it. It requires constant perseverance, a true desire to protect the family and what it stands for. The moment we stop working is asking the enemy to breach our defenses. With that we need allies and a few shoutouts are in order: @catholicwifecatholiclife - for teaching us the power of unceasing novenas @journeytomarriage - for sharing what it's like to be newlyweds (again) @surprisedbymarriage - for small challenges that create meaningful moments @mfaministries and @catholic_guardians - for the necessary @$$-kicking I need every once in a while. To our friends and family who constantly journey with us. God be with you always. #catholic   #catholics   #catholiclife   #catholicmarriage   #husband   #wife   #catholiccouple   #marriage   #katholik   #katolik   #católico   #theologyofthebody   #sacramentalmarriage   #sacramentofmatrimony   #matrimony   #holymatrimony   #matrimonio   #holymarriage   #holiness   #everydaycatholic   #grateful   #blessedisshe   #blessed   #pilgrimage   #makemarriageholyagain  

“I have benefited by my praying for others; for by making an errand to God for them, I have gotten something for myself.”⠀⠀ Samuel Rutherford⠀⠀ •⠀⠀ •⠀⠀ •⠀⠀ #theology   #reformedtheology   #reformed   #holiness   #salvation   #fivesolas   #solideogloria   #faith   #mercy   #grace   #righteousness   #bornagain   #trustGod   #apologetics   #soundbiblicalquotes   #bible   #bibleverse   #savedbygrace   #faithalone   #gracealone   #christalone   #protestant   #christianity   #jesuschrist   #jesus   #reverentandreformed   #samuelrutherford   #samuelrutherfordquotes   #presbyterian  

Which "Jesus" do you serve/believe in? 🤔 *** "Many will say to me on that day, 'Lord, Lord, did we not prophesy in your name &cast out demons in your name & perform many miracles in your name?' Then I will tell them 'I NEVER KNEW YOU, depart from Me, you who WORK iniquity." *** Work inquity=make a practice(lifestyle) of sin. Sin=to break the law of God (found throughout scripture). Credit: @truthunedited #jesus   #yeshua   #elohim   #sin   #fakejesus   #godofthisworld   #isactuallysatan   #STOPbeingdecieved   #dontbedecieved   #repentorperish   #thoseareyourchoices   #worshiptheREALjesus   #readyourbible   #STOPbeinglazy   #peopleperishforlackofknowledge   #truelove   #truth   #godlovesyou   #godforgives   #holy   #holiness   #itsnottoolate  

*Ad majorem Dei gloriam* LESSON 19. THE FOURTH, FIFTH, SIXTH & NINTH COMMANDMENTS The fourth commandment is: Honor thy father and thy mother. This commands you: To love and respect your parents, to obey them in all that is not sinful, and to help them when they are in need. To respect and obey all lawful superiors (those who are rightfully placed over you); that is, bishops, pastors, teachers, and those who have authority (rightful power) in your country. The fourth commandment forbids you: To disobey or disrespect your parents and lawful superiors, or to be unkind to them. Mother sends her son to get water, but he leaves his bucket at the pump and goes out to play with other children. He is disobedient. The fifth commandment is: Thou shalt not kill. This commands you: To take proper care of your soul and body and of the spiritual and bodily well-being of your neighbor. The fifth commandment forbids you: To commit murder or suicide (take someone else's life or your own); To fight, be angry, hate, take revenge (to get even with someone); To become drunk, or to give bad example. A knife forms the top of the number 5. It reminds you not to do harm to yourself or to anyone else. The sixth commandment is: Thou shalt not commit adultery. This commands you: To be pure and modest in your words, looks, and actions. The sixth commandment forbids you: To be impure and immodest in your words, looks, and actions, whether alone or with others. The ninth commandment is: Thou shalt not covet thy neighbor's wife. This commands you: To be pure in your thoughts and desires. The ninth commandment forbids you: To want to think about impure things or to take pleasure in these thoughts; To want to do impure things. *-WHAT CATHOLICS BELIEVE* #one   #holy   #apostolic   #catholic   #church   #restore   #tradition   #tridentinelatinmass   #catholicism   #catechism   #reverence   #masculinity   #feminity   #prolife   #chastity   #purity   #holiness   #gregorianchant   #pray   #rosary   #wear   #veil   #scapular   #miraculos   #medal   #hail   #holy   #queen   #motherofgod   #stop   #abortion   # believe   #prolife  

In 1 Thessalonians 3:13 Paul prays for the Thessalonian believers to be holy at the return of Christ. ⠀ ⠀ The word used here denotes an atmosphere and attitude soaked in Christlikeness. Paul wished for the believers at Thessalonica to be so much like Christ that others would see Him in them. ⠀ ⠀ Like this chapel built into the rock, our lives are to be built on and into Christ so much so that it is difficult for others to see where we end and He begins.⠀ ⠀ What is the atmosphere of your life? Where is it clouded by worldly thinking? What is the attitude of your heart? What needs to change in order for you to “be counted holy” at Christ’s return?⠀ ⠀ #godsword   #1thessalonians   #prayer   #holy   #holiness   #christlike   #pleasingaromaministries  

Sad but so true! They are living in a lie. Study scripture and share that truth. We may be the only truth that person hears. . . . . . . . . . . . . . . . . . . #christ   #lordandsavior   #saviour   #justification   #sanctification   #holiness   #holy   #speaktruth   #doctrine   #reformedtheology   #theologymatters   #studyscripture   #bibleverse   #scripture   #scripturealone   #falseteaching   #sharetruth   #gospel   #godslaw   #christians   #christianquotes   #godisgoodallthetime   #liveforchrist   #believer   #biblereading   #biblestudy   #bíblia   #bibles  

p a r t n e r s h i p // I often find it difficult to ask for help. I think there’s a part of me that dislikes the idea of ‘needing’ someone, of not being able to solve an issue on my own. but recently God has been trying to remind me that I’m not required to go life alone. I’ve seen the value of companionship in so many aspects of my life, throughout the relationships I formed at school, university and beyond. I’m 10 days into a trip around Asia with my best friend and I’m taking time to be present and reflect on the beauty of the people God has brought into my life, and of the privilege it is to have someone I’m able to travel with and know the trip will being guaranteed enjoyment, where any problem will be solved as quickly as it’s encountered. as I feel overwhelmed by the amount of passion I have for Ghana and the work I want to do there, I’m learning to remember that I’m not required to do that work alone. It’s a humbling and freeing experience, and I encourage you all to take a look at the areas of your life that being you the most uncertainty and anxiety, and to ask yourself - am I required to go it alone? The Bible tells us that two are better than one; let’s try our hardest to remember the value that comes from sharing every aspect of our lives with others, regardless of how difficult it may sometimes seem. #christianpoetry   #poetry   #poems   #poetrylovers   #writersofinstagram   #jesus   #poetrycommunity   #quotes   #christianquotes   #inspiration   #faith   #believer   #God   #holiness   #inspirationalquotes   #love   #christians   #hope   #bible   #scripture  

Neste final de semana está acontecendo a reunião presencial da diretoria da CMECH! ⠀ ⠀ ⠀ Esteja em oração por nós, para que este seja um tempo de alinhamento e buscarmos a vontade e a direção de Deus para os jovens da nossa denominação. ⠀ ⠀ ⠀ #holiness   #church   #jovens   #bekingdom   #mocidades   #familiaholiness   #holinesschurch   #proposito   #worship   #diretoriacmech  

My LORD & SAVIOR JESUS CHRIST 🙌🏿The Almighty GOD ! 🙏🏿 The Word of GOD shall be true & every man that refuses truth shall be a lie. #PROPHESIES   #TRUTH   #HOLINESS   #HOLYGHOST   #JESUS   #THANKYOUKINDSPIRIT  

I love you❤️ We all can love one another it’s free ! Sending my love to you all on this beautiful Saturday . May you be blessed , May you been encouraged .... #love   #jesus   #bible   #church   #godislove   #peace   #happiness   #lifestyleblogger   #travel   #saturday   #beauty   #free   #holiness   #thankyou   #friend   #iloveyou  

St. Agnes of Montepulciano (1268-1357) was a Dominican who started her own convent after she had a vision of St Dominic. The blessed mother even gave her 3 stones to build the building. Saint Agnes even got the change to carry the infant Jesus and raised a child to life after they had drowned. When St Catherine came to St Agnes' incorrupt remains and bent down to kiss her foot, St Agnes rose her foot to meet Catherine's lips!!! Did you know you can learn about a different saint each month and learn all kinds of interesting things from them by ordering a Saint of the Month box? Just go to www.saintofthemonth.com to sign up. #wellness   #religion   #godisgood   #jesus   #catholic   #christian   #saints   #saintofthemonth   #ilovegod   #ilovejesus   #subscriptionbox   #motivational   #faith   #love   #god   #happiness   #holiness   #god   #Cratejoy   #virtue   #inspiration   #inspirational   #church   #business  

Here's a look at our most recent box on St Dominic. We have learned about the founder himself as well as other Dominicans like Fra Angelico and Catherine of Siena. We have also reflected upon the rosary and all its richness. It was this prayer that St Dominic brought to us through Mother Mary appearing to the Saint. Each week we learn about the Saint more and each week we work on goals that challenge us to grow closer to Christ just like the saints did before us. #wellness   #religion   #godisgood   #jesus   #catholic   #christian   #saints   #saintofthemonth   #ilovegod   #ilovejesus   #subscriptionbox   #motivational   #faith   #love   #god   #happiness   #holiness   #god   #Cratejoy   #virtue   #inspiration   #inspirational   #church   #business  

📖EVANGELIO DE HOY📖 . Sábado, 21 de septiembre de 2019 SAN MATEO, APÓSTOL Y EVANGELISTA, FIESTA . ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO . Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos; a ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Aleluya, aleluya, aleluya. EVANGELIO Mt 9, 9-13 . Sígueme. Él se levantó y lo siguió. ✠ Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. . EN aquel tiempo, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores, que habían acudido, se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa “Misericordia quiero y no sacrificio”: que no he venido a llamar a justos sino a pecadores». . Palabra del Señor . Gloria a Ti, Señor Jesús . 📍 #Menciona   etiqueta y comparte el evangeliodehoy 📍 . #EvangeliodelDía   #Biblia   #liturgia   #palabradevida   #LaPalabraentuvida   #palabradeDios   #PalabradelSeñor   #GloriaaTiSeñorJesús   #SanLucas   #SanPablo   #SanMateo   #todaysgospel   #holygolpel   #divinemercy   #love   #amor   #faith   #fe   #God   #Dios   #cielo   #holiness   #iloveyoujesus   #evangelho   #evangelhodehoje   #evangelhododia  

"Well thought out plot with well-developed characters... based on historical facts and scientific research with a healthy dose of fiction to match... "

With the dark days going on now, it is important to always remember this verse. ✨ - #verseoftheday   #bibleverse   #christian   #band   #church   #baptist   #holiness   #kingofkings   #lordoflords  

TONIGHT‼️ NIGHT THREE‼️ BE MY GUEST tonight. We have Evangelist Elizabeth N. Hutson and Pastor Veronica Edwards joining us tonight. We don't want you to miss this powerful move of God on tonight. Whatever you need it's in the house tonight. Reconciliation Apostolic Ministries 911 G. St. Las Vegas, NV 89106 Bishop Ronald Thomas, Host Pastor. #youngadultministry   #youngadultministries   #ypww   #cogic   #cogicyouth   #apostolic   #holiness   #movement   #aftershock   #lifechanging   #selfhelp   #church   #ministry   #god   #wordofgod   #positivevibes   #entrepreneur   #founder   #trinitypayton   #trinitypaytonministries   #teamjesus   #lasvegas   #saintcity  

TONIGHT‼️ NIGHT THREE‼️ BE MY GUEST tonight. We have Evangelist Elizabeth N. Hutson and Pastor Veronica Edwards joining us tonight. We don't want you to miss this powerful move of God on tonight. Whatever you need it's in the house tonight. Reconciliation Apostolic Ministries 911 G. St. Las Vegas, NV 89106 Bishop Ronald Thomas, Host Pastor. #youngadultministry   #youngadultministries   #ypww   #cogic   #cogicyouth   #apostolic   #holiness   #movement   #aftershock   #lifechanging   #selfhelp   #church   #ministry   #god   #wordofgod   #positivevibes   #entrepreneur   #founder   #trinitypayton   #trinitypaytonministries   #teamjesus   #lasvegas   #saintcity  

TODAY‼️ Meet US this morning for WORKSHOPS. You can still register for this event at the door. These workshops will be life changing!! JOIN US for breakfast at 745 and workshops begin at 830AM! Reconciliation Apostolic Ministries 911 G St. Las Vegas, NV 89106 #youngadultministry   #youngadultministries   #ypww   #cogic   #cogicyouth   #apostolic   #holiness   #movement   #aftershock   #lifechanging   #selfhelp   #church   #ministry   #god   #wordofgod   #positivevibes   #entrepreneur   #founder   #trinitypayton   #trinitypaytonministries   #teamjesus   #lasvegas   #saintcity  

TODAY‼️ Meet US this morning for WORKSHOPS. You can still register for this event at the door. These workshops will be life changing!! JOIN US for breakfast at 745 and workshops begin at 830AM! Reconciliation Apostolic Ministries 911 G St. Las Vegas, NV 89106 #youngadultministry   #youngadultministries   #ypww   #cogic   #cogicyouth   #apostolic   #holiness   #movement   #aftershock   #lifechanging   #selfhelp   #church   #ministry   #god   #wordofgod   #positivevibes   #entrepreneur   #founder   #trinitypayton   #trinitypaytonministries   #teamjesus   #lasvegas   #saintcity  

Inside Castell Sant' Angelo - Rome

19th century sacred space. No band, no strobes, no electricity, no padded pew. Less can be more - less can be beautiful - less can be excellent.

Happy Sabbath “Grace and Peace!!!! Elohim reigns! And we give him this day! ✡️🕎✝️🕊!”I've got a feeling that everything is going to be alright! Still promoting the praisers🔥🙌🏾🔥🙌🏾🔥 If you want your praisebreak featured tag me or direct message me your clip.... Turn on your notifications in the top right corner by clicking on the 3 dots! LET'S GO! @elderwallace @elderwallace ThePraiseStation TELL A FRIEND🗣🗣🗣🗣********************** This week the praiser will be exalted! ************************************ *********************************** #praisebreak   #cogic   #apostolic   #pawinc   #cooljc   #baptist   #cogbf   #cotlg   #pcaf   #cogicuk    #gospelchops   #pentecostal   #upci   #HappySabbath   #Jesus   #apostolic   #gospelmusic   #pcjc   #danceforJesus   #praisebreaks   #churchservice   #cogicbrasil   #music   #holiness   #cogic3   #GospelPlatform   #upci   #TeamCOGIC   #fgbcfi   #churchy   UnitedHolyChurchofAmerica • • • Thanks for sharing:

The modern Bramante Staircase when looking upwards

VIVA LA VIRGEN! Viva!!! Nuestra Señora de Peñafancia!♥️ #patron   #fiesta   #holiness   #InakangKabicolan   #blessed   #pray   #provider   #scared  

"I loved all the murders and conspiracies, and the mystery at the heart of the Catholic church." (Amazon.de)

Hi there Padre Pio! Please pray for us - your spiritual children. 🙏🏻 #PadrePio   #Sainthood   #Holywarrior   #Holiness   #GodisGood   #Catholic   #CatholicFaith   #CatholicJourney   #PrayerBuddy   #SaintBuddy   #PrayforUs   #Jesusitrustinyou  

The impressive halls in the Vatican Museums

Today is going to be intense! Join us today from 2pm at Cave Adullam! #WorshipWarfare   #Sounds  

Grieve over your sins because it has wronged God, it has hurt Him, it has broken His heart over you. Grieve over your sins because He loves you much but you chose the sins of this world over His love and His Grace over your life. Turn your focus away from you to God, His heart and His love. And that's the real repentance. A true repentance is not when you cry over your sins because of how damned you are or you are afraid of hell. A true repentance is when you see yourself in the light of Christ's sacrificial love on the Cross. #grieveoversins   #god   #christian   #christisthesaviour   #christianity   #repentance   #holiness   #nofear   #inchrist   #Truerepentance   #hisloveneverfails   #brokenheart   #turntochrist  

Hundreds of young people gathered last night in Jersey City, NJ for an incredible outpouring of deliverance and salvation. Jeremiah preached on the deception of sin and the freedom that’s found only in Jesus Christ.

A Condom can't protect you from a soul tie Now, I'm not one to talk about purity a lot on my blog but when I heard this statement on a girl talk by @choosepuritynl I knew that this topic is so relevant to myself and this generation. The enemy has been really good at making people believe that sex is just sex and as long as it's fun it's fine. Society has made people believe that it's okay to have several sex partners. But what they don't teach is the emotional and spiritual baggage you load upon yourself when you chose this kind of life. There is a reason why God, who is love and created love and sex, intended for it to be something sacred, something Holy and something you share with one person only. Every time you sleep with someone you give a piece of yourself and they give a piece of themselves to you. That's why so many people are loosing themselves, not really knowing who they are because of all the pieces they carry inside of them. I'm not here to condemn anyone. I'm not here to judge anyone but all I want to remind you of is God's initial intention for sex and marriage and the importance of protecting your soul. So, let's discuss this. what's your take on Purity? What are questions, concerns and fears you have concerning this topic? Let's start a healthy conversation.... . . . #ashleyenvogue   #inspiredtoinspire   #inspiration   #godlywomanhood   #womanofGod   #bible   #Christ   #Christianblogger   #blogger   #Christ   #churchgirl   #faith   #HolySpirit   #kingdombusiness   #blessed   #purpose   #overflow   #manofGod   #godlyrelationships   #relationships   #godlydating   #dating   #purity   #celibacy   #holiness   #prayer   #obedience   #thefabulouslifeofachurchgirl  

We need purity! #Jesus   #Consecration   #holiness   #prayer   #Faith  

Hoy vamos a pedir por nuestras madres, ya que ellas son fuentes de vida y de amor, gracias por sus vidas y oremos muy en especial por esas madres que han perdidos sus hijos, por sus tristezas, sus depresiones.. Señor bendicelas y llénalas de tu gran amor. . . . . #evangeliodehoy   #virgendecoromoto   #chile   #oraciondeldia   #Biblia   #liturgia   #catholicchurch   #holyspirit   #god   #latinoamericacatolica   #palabradevida   #PalabradelSeñor   #GloriaaTiSeñorJesús   #alabanzasyadoraciónporsiempre   #todaysgospel   #holygolpel   #divinemercy   #love   #amor   #faith   #fe   #God   #Dios   #cielo   #holiness   #iloveyoujesus   #amen   #amordedios   #oraciones   #bendecir  

"Crime meets mystery... A thrilling story... Gripping from beginning to end."

21 de septiembre de 2019 . ¿Qué responderías? . 📌Santo Evangelio según Mateo 9, 9-13📌. . Sábado XXIV del Tiempo Ordinario. . . En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: “Sígueme”. Él se levantó y lo siguió. . Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: “¿Por qué su Maestro come con publicanos y pecadores?” Jesús los oyó y les dijo: “No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores”. . . Palabra del Señor. . . . . . #evangeliodehoy   #virgendecoromoto   #chile   #oraciondeldia   #Biblia   #liturgia   #catholicchurch   #holyspirit   #god   #latinoamericacatolica   #palabradevida   #PalabradelSeñor   #GloriaaTiSeñorJesús   #alabanzasyadoraciónporsiempre   #todaysgospel   #holygolpel   #divinemercy   #love   #amor   #faith   #fe   #God   #Dios   #cielo   #holiness   #iloveyoujesus   #amen   #amordedios   #oraciones   #bendecir  

"Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam mean et tibi dabo claves regni caelorum" ("You are 'Rock' and on this rock I will build my Church, to you I will give the keys of the kingdom of heaven." Mt 16:18).

St. Matthew was one of the Twelve Apostles of Christ and called the Evangelist for being the traditional author of the first Gospel. As a tax collector for the Romans, Matthew was likely a hated and shunned member of Jewish society. In his Gospel, though, the evangelist recounts his own conversion, the story of how Christ calls “a man named Matthew” to follow him and shares a meal at Matthew’s house. Matthew is the only one of the Gospel writers to list the Beatitudes, or Christ’s Sermon on the Mount. Tradition holds that after the Ascension, Matthew spread the Gospel in Judea and in the East, eventually dying a martyr’s death. He is depicted in art with an angel, or winged man, because of his focus on the humanity of Christ. StMatthew, pray for us! FeastDay @stmatthewsdc was the fourth parish to be established in the WashArchdiocese. Originally located on the corner of 15th and H Streets, NW, the cornerstone for the new church, now on Rhode Island Ave NW, was laid and blessed in 1893. St. Matthew is the seat, or cathedra, for the Archbishop of Washington. To learn more check out their ADWParish profile in our stories!

"It is an old game. One of the oldest of all. It's called 'good versus evil'." (Cardinal Benelli)

Inspiring evening stroll along the Tiber to Ponte Sant'Angelo with its awesome angel statues

A betrayal that has protected humanity from the apocalypse for two millenia. A woman who can read people like an open book. A secret that is stronger than death. Sister Catherine is different. She can see people’s auras and is a rebel within the Church. Just when she is confronted by her archenemy Cardinal Ciban, her mentor Father Darius dies in a freak accident. Shortly thereafter, the influential Cardinal Benelli commits suicide. But before he does, he reveals to Catherine that her gift is the only thing that can save the pope. To protect Leo XIV, Catherine is planted in the papal household where she discovers an unbelievable secret about the pope and the murdered clergymen. But how does does Cardinal Ciban fit in?

GET RIGHT IMMEDIATELY WITH THE ALMIGHTY MASTER !!! You, the creatures-human, are just the dust of the ground !!! ⚠️💒⚡🕊 #sin   #sins   #sinner   #holiness   #Christ   #Savior   #repentance   #Jesus   #Yeshua   #JesusChrist   #JesusFreak   #Holy   #LordJesus   #JesusITrustInYou   #thebible    #potd   #picoftheday   #pictureoftheday   #postoftheday   #picdaily   #picstagram   #daily   #dailypic   #dailypics   #dailypicture   #dailyphoto   #dailypost   #dailyinsta   #dailyinstagram   #dailygram